6. Betingelser

Betingelser vedr påmelding, betaling, refusjon og avlysing.

GENERELLE BESTEMMELSER

Renn, ritt og løp blir arrangert ihht til Norges Cykleforbunds og Norges Skiforbunds regler. Alle deltakere er forpliktet til å følge disse reglene, samt å rette seg etter arrangørens instrukser og anvisninger.PÅMELDING – BETALING

 – Påmelding er bindende enten man benytter internett eller man bli administrativt påmeldt.
 – Ved bruk av kort som betalingsform på internett, slettes påmeldingsanmodningen etter 20 minutter dersom betalingstjenesten avbrytes eller på annen måte ikke fullføres.

– Dersom arrangementet blir fulltegnet før angitt frist, forebeholder arrangøren seg retten til å returnere innbetalt beløp til de som ikke får plass.
 – Arrangøren forbeholder seg retten til å slette påmeldinger med uriktige og/eller falske opplysninger.AVLYSNING OG UTSETTELSE

– Ved avlysning av våre arrangementer FØR arrangementsdagen, kan arrangøren beholde 50% av innbetalt deltakeravgift til dekning av utgifter.

– Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

  • Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.SYKDOM – REFUSJON

 – Innbetalt deltakeravgift refunderes kun som følge av sykdom eller skade. Gyldig legeerklæring sendes arrangøren senest 10 virkedager etter arrangementet.

– Innbetalt deltakeravgift kan også overføres til neste års arrangement.


PERSONOPPLYSNINGER

– Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltakerens navn, klasse, klubb og passeringer legges ut på internett.

– Påmelding innebærer også samtykke i at bilder av deg kan bli lagt ut på våre hjemmesider, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og på bildebasen www.flickr.com. Bildene vil også bli lagt i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av arrangøren eller tredjepart i forbindelse med våre internettsider, nyhetsmailer, reportasjer, annonser og plakater mm herunder reklame virksomhet.FORSIKRING – ANSVAR


– Alle deltagere deltar på eget ansvar og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.

– Det er forbudt å delta under en annen persons navn.
 – Sykkelparkering, sykkelvask og skiparkering er gratistjenester. Å benytte disse tjenestene, skjer på deltakernes eget ansvar.

– Utenlandske deltakere som ikke er medlem av norsk folketrygd (NAV), må selv sørge for egen forsikring før de starter.

  • Alle deltagere til rennet og rittet er forpliktet til å løse enten helårslisens eller engangslisens gjennom hhv Norges Skiforbund og Norges Cycleforbund. Det henvises til NSF/NCF sine nettsider for utfyllende opplysninger.ANNET


– Deltagerne er selv ansvarlig for å hente ut startnummer og tidtakerchip i tide for egen start.

– Deltagerne KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting startnummer/tidtakerchip.

– Arrangør forbeholder seg retten til å overstyre ditt puljevalg og å dele puljer der dette er hensiktsmessig.

– Deltager er under alle omstendigheter ansvarlig for at utlevert data-chip blir levert tilbake til arrangør.

  • Forsøpling av naturen er forbudt og kan medføre tilleggstid.